Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.ceramichome.cz
(dále též „www") mezi pfirmou Ceramic Home s.r.o, IČO: 17798191, se sídlem
Moskevská 448/42, 101 00, Praha 10 - Vršovice jakožto prodávajícím (dále též „prodávající“), a vámi,
jakožto kupujícím.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující
se zavazujete toto zboží převzít (osobně, nebo od dopravce) a zaplatit prodávajícímu kupní cenu
(déle též „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků
souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.
2. Prostřednictvím www nabízí prodávající zejména atypické výrobky ruční výroby určené výhradně k okrasné odborné
montáži. V případě elektroinstalačního materiálu, musí být výrobky umístěny za proudovým
chráničem. Před spuštěním elektroinstalační soustavy, která má obsahovat nabízené atypické
výrobky, musí být vypracována odborná Zpráva o revizi elektrické instalace nebo Potvrzení o
vydání platné zprávy o revizi elektrické instalace.
3. Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá zaplacením celé ceny a převzetím zboží.
4. Kupní smlouvou (dále též „smlouva“) se označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto VOP.
5. O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že kupující je spotřebitelem, tj. pokud jde
o fyzickou osobu a zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu
nejedná, tudíž na kupujícího se nevztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů. Nejste-li
spotřebitel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
6. Spotřebitel má zvláštní práva spotřebitele zejm.:
a) právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, např.
telefon, e-mail nebo internetový obchod;
b) právo ze záruky na zboží, jejíž podmínky a uplatnění se řídí Reklamačním řádem (dále jen
„Reklamační řád“);
c) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy ve VOP a
na www);
d) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.
7. Právní poměr se řídí těmito dokumenty:
a) VOP, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a povinnosti;
b) Reklamačním řádem, podle kterého se bude postupovat při reklamaci zboží;
c) podmínkami užití www, které upravují registraci na www, ochranu vašich osobních
údajů, ochranu obsahu www a další vztahy;
d) podmínkami a pokyny uvedenými na www stránkách, zejm. při uzavírání smlouvy;
e) objednávkou a jejím přijetím ze strany prodávajícího,
f) a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
(i) zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „občanský zákoník“);
(ii) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(pouze pokud jste spotřebitelem).

8. Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní
poměr prodávajícího a kupujícího obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek, právní vztah se řídí
českým právem. Pokud kupující je spotřebitelem a právní řád státu bydliště poskytuje vyšší míru
ochrany spotřebitele než český právní řád, je v právních vztazích poskytována tato vyšší míra
ochrany spotřebitele.
9. Zasláním objednávky a potvrzením na www stránkách stvrzujete, že jste se s VOP seznámili a
výslovně a bez výhrad souhlasíte s nimi.
10. Znění VOP může prodávající průběžně měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy
zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly.

II. KUPNÍ SMLOUVA

1. Na www je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U
každého zboží je uvedena cena. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o
návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy
je nutné, aby kupující odeslal objednávku, a tato objednávka musí být potvrzena prodávajícím.
2. Objednávku lze podat vždy prostřednictvím vyplněním formuláře www, případně, e-mailem
nebo jiným způsobem, dle podle aktuálních informací uvedených na www.
3. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení objednávaného zboží, množství,
specifikací, způsob platby a dopravy a kontaktní údaje, resp. dodací a fakturační adresu
kupujícího. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné.
V případě jejich změny bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem prodávajícího.
4. Obdržení objednávky potvrdí prodávající. Potvrzení o obdržení objednávky je zasílána
automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany prodávajícího, leda to je výslovně
uvedeno.
5. Pokud bude mít prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může vás kontaktovat
za účelem ověření. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Na takovou
objednávku se hledí, jako by nebyla podána.
6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujicímu doručeno přijetí objednávky ze strany
prodávajícího. Přijetí objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v
objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy
kupující uhradí celou kupní cenu nebo převezmete zboží (co nastane dříve). Přijetí objednávky
může být součástí informace o obdržení objednávky (pokud je to výslovně uvedeno), nebo může
po tomto potvrzení následovat samostatně.
7. Jednotlivé technické kroky vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z www.
8. Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal (tj. nebylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky),
může kupující zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté prodávajícím objednávky jsou
závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto
zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má prodávající nárok
na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.
9. Ceny zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány na www. Event. slevy nelze vzájemně kombinovat, leda je na www výslovně
uvedeno jinak.
10. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny na
www nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zboží za zcela zjevně

chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky. V takovém případě
prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
11. Pokud uvedená cena na www nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně na tuto
skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky, není prodávající povinen
smlouvu uzavřít.
12. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním
objednávky a jejím přijetím na straně prodávajícího.
13. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
14. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří VOP, objednávka a
její přijetí prodávajícím. Celá smlouva bude zaslána kupujícímu e-mailem nebo na žádost
vytištěná poštou. Při zasílání poštou náleží prodávajícímu náhrada nákladů s tím spojených.
15. Smlouvu (včetně VOP) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím
osobám, ale na vyžádání prodávající ji zašle kupujícímu.
16. V případě dotazu k VOP nebo ke smlouvě můžete prodávajícího kontaktovat telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cenu můžete uhradit zejm.:
a) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
b) bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou.
c) event. další způsoby platby jsou uvedeny na www.
2. Některé způsoby platby (např. dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou
uvedeny na www. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související
se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
3. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby
před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. Váš kupujícího uhradit
cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), není-li dohodnuto jinak.
5. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu, zejm. u objednávek s celkovou cenou
nad 5.000 Kč.
6. Dále prodávající je oprávněni požádat o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo
předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
7. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit účtenku. Zároveň
prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
8. Souhlasem s VOP zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsoby dodání zboží jsou uvedené na www. Konkrétní způsob dodání zboží lze zvolit v
objednávce. Způsob dopravy může určit prodávající.

2. Náklady na dodání zboží závisí na velikosti a povaze zboží, a na ceníku zvoleného dopravce.
Náklady na dodání zboží jsou uvedeny na www.
3. V objednávce je uvedena konečná cena, která náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.
4. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a zvoleném způsobu dopravy a platby.
5. Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do druhého pracovního dne od přijetí
objednávky, případně od připsání platby na náš účet. Zboží, které není skladem, expeduje
prodávající, jakmile je to možné. O přesném datu bude vás prodávající informovat.
6. Dodáním zboží podle VOP se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno kupujícímu. Pokud kupující
bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat
zboží, ani za odstoupení od smlouvy.
7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí
nedostatky, neprodleně je povinen informovat dopravce i prodávajícího. Pokud kupující
odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
8. Okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy kupující měl povinnost zboží převzít, ale v
rozporu se smlouvou tak neučinili, na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží.
9. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než
sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
10. V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z
důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 100,- Kč za každý den trvání
uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 1000,- Kč nebo
výše kupní ceny, pokud je nižší než 1000 Kč. V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na
dobírku nebo při osobním odběru má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Pokud kupující
však již kupní cenu uhradil, má prodávající právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle §
2126 občanského zákoníku a/nebo může od smlouvy odstoupit.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Od kupní smlouvy může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, platí i pro
výměnu zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na naši doručovací
adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Odstoupení od
smlouvy nemusí spotřebitel zdůvodňovat.
2. Právo na odstoupení od smlouvy však spotřebitel nemá v případě, že došlo k poškození
bezpečnostního štítku, kterým jsou označovány některé druhy prodávaného zboží. A dále v
případě, bylo-li zboží poškozeno v důsledku jeho nesprávné instalace do spotřebiče.
3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla
uzavřena.
4. Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut se souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva
odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Kupující je povinen dárek zaslat zpět
společně s vraceným zbožím.
5. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce
zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím.

6. Spotřebitel je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu
prodávajícího. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
7. K vrácenému zboží přiložte:
a) kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad
prokazující koupi zboží;
b) písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod
na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka). Do vyjádření uveďte adresu
pro doručování, telefon a e-mail.
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
8. Veškeré přijaté peněžní prostředky prodávající vrátí spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy. Spotřebitel je však vědom, že prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než dojde
k vrácení zboží.
9. Vedle kupní ceny má spotřebitel nárok na vrácení nákladů na dodání zboží. Jestliže však
spotřebitel zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízí prodávající, vrátí
spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému
způsobu dodání zboží.
10. Peníze prodávající vrátí:
a) stejným způsobem, jakým je přijal, nebo
b) způsobem, jaký bude spotřebitel požadovat.
Vedle výše uvedených způsobů může prodávající peníze vždy vrátit i zasláním na sdělený
bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud
prodávajícímu do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto VOP
vyslovuje spotřebitel svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za
podmínky, že tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
11. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží prodávajícímu hradí spotřebitel, a to i v případě,
že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
12. Při zasílání zabalí spotřebitel zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či
zničení.
13. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně
spotřebované, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží. Za snížení hodnoty zboží odpovídá
spotřebitel rovněž v případě, že toto snížení hodnoty vzniklo v důsledku nakládání se zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
14. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) technickou chybou byla na www uvedena zcela zjevně chybná cena zboží;
b) zboží z objektivních příčin (zejm. že zboží se již nevyrábí, dodavatel nedodává do ČR atd.)
není možné za původních podmínek dodat;
c) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající o odstoupení od
smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy je spotřebiteli
doručeno.
15. Pokud spotřebitel již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku
bezhotovostně na účet, který mu pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého byla provedena
úhrada. Prodávající vrátí peníze do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174
občanského zákoníku).
2. Při uplatňování práv z vadného plnění bude prodávající postupovat v souladu s VOP a
Reklamačním řádem. Kupující je povinen před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem
důkladně seznámit. Proto, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji, kupující se zavazuje
postupovat v souladu s VOP a Reklamačním řádem.

VII. REGISTRACE NA WWW

1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na www je založen uživatelský účet.
Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost
za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity
nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích
kupujícího je nutné provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
3. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat
objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy
uvedeny na www.
4. Vezměte na vědomí, že prodávající má právo uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím něho dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo
VOP.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WWW

1. Obsah www (texty, VOP, fotografie, obrázky, loga, atd.) je chráněn autorským právem nebo
právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k
jakémukoli účelu bez souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či
úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na www.
2. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
ochrannými známkami příslušných vlastníků.
3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
www a/nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání www nesmíte
používat postupy, které by mohly narušit funkčnost systému nebo zatěžovat systém.
4. Pokud se při užívání www dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, prodávající
je oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup na www, a to bez jakékoli náhrady. V tomto
případě budete povinni uhradit v plné výši prodávajícímu škodu, která tímto jednáním dle
tohoto odstavce VOP vznikla.
5. Kliknutím na některé odkazy na www může dojít k opuštění www a k přesměrování na webové
stránky třetích subjektů.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
2. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu
dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží
provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též
kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová
sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
3. Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se
můžete obrátit na subjekty uvedené v článku IX. 2. Ve vztahu k zákazníkům není prodávající
vázán žádnými kodexy chování.
4. Jste-li spotřebitel a vznikne-li spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel
právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz,
www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy došlo k prvnímu uplatnění práva, které je předmětem tohoto
spotřebitelského sporu.
5. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení
sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet).
Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové
připojení nebo na telefonní hovory) hradí kupující.
7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá v písemné
formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Prodávající bude
doručovat na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském
účtu.
8. O způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, které jsou svou povahou
elektrozařízením, bude prodávající v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů, informovat.
9. V případě, že je některé ustanovení VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se stane),
použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému,
neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu
(včetně VOP) lze pouze písemnou formou.